Novel, spol. s r.o. | Krivá 23, 040 01 Košice | Slovensko
T: +421 55 7294 261 | novel@novel-sk.com

Referencie spoločnosti Novel

US STEEL Košice
- Demolácia objektu starej drviarne pemzy odstrelom, vrátane stavebných úprav
- Demolácia budovy Odprašovania na OC1
- Postupná demontáž železobetetónového skeletu chladiacej veže
- Likvidácia objektu SO 01 Šatne STAKO I., II.,vrátane odvozov a spätných zásypov
- Výmenníkova stanica
- Demolácia objektov UNIMO VP, vrátane odvozov a spätných zásypov
- Oprava kanalizaèného potrubia pred starou bagrovacou stanicou
- Oprava strechy zmiešavacích staníc 1-4 na Aglomerácií
- Likvidácia objektu SO 003 -Administratívnej budovy a šatne – Unimo
- Výmena odpadového potrubia z budovy TDZ do hlavného radu kanalizácie
- Oprava základu na PDL 5 v rozsahu PD è.20504.AS
- Oprava cesty a vchodu do haly Príprava valcov
GCP š.p. Gemerská Hôrka
- demontáž kotlov ČKD 350 t
- demolácia železobetónových základov pod kotlami
- demontáž a rozpálenie nerezových nádrží 300 t
Molnlycke a.s. Gemerská Hôrka
- demolácia 65 m vysokého tehlového komína
- demolácia budovy kotolne
- demolácia železobetónovej rampy
SCP a.s. Ružomberok
- demolácia Kamýru
- demolácia železobetónovej Sulfitovej veže 47 m, vrátane odvozu a uloženia sute
- demontáž nerezových nádrži z budovy Varáku č.6
- demolácia železobetónoveho skeletu budovy Varáku č.6, vrátane odvozu a uloženia sute
- demontáž technológie z budovy Lignínu
- demontáž technológie z budovy Chlórovne
- demontáž technológie z budovy Várne
- demolácia železobetónoveho skeletu budovy Lignínu, vrátane odvozu a uloženia sute
- demolácia železobetónoveho skeletu budovy Chlórovne, vrátane odvozu a uloženia sute
- demolácia železobetónoveho skeletu budovy Várne, vrátane odvozu a uloženia sute
- demolácia železobetónoveho skeletu budovy Zlievarne, vrátane odvozu a uloženia sute
- demontáž technológie z budovy tepelného hospodárstva SUPRA
- demontáž kotlov ČKD 350 t tepelného hospodárstva SUPRA
- demolácia železobetónových základov pod kotlami tepelného hospodárstva SUPRA
- postupné rozoberanie 80 m vysokého tehlového komína tepelného hospodárstva SUPRA
- demolácia násypníkov budovy tepelného hospodárstva SUPRA
- demolácia budovy tepelného hospodárstva SUPRA, vrátane odvozu a uloženia sute
- terénne úpravy po odstránení tepelného hospodárstva
- demontáž Mazutového hospodárstva
- demolácia budovy Kyselárne, vrátane odvozu a uloženia sute
- dmolácia budovy Rozvlákňovača, vrátane odvozu a uloženia sute
- demolácia budovy Drevobrúsu, vrátane odvozu a uloženia sute
- demontáž tensformátorov, vrátane likvidácie olejov
- demolácia budovy Transformátorovne, vrátane odvozu a uloženia sute
- demolácia Skladu , vrátane odvozu a uloženia sute
- demontáž železobetónovej nádrže pri PS 1
- Odstránenie polovice budovy počas prevázky
- Vybúranie základov PS1
SEP ENO Nováky
- deštrukcia 65 m hyperbolickej chladiacej veže
Malokarpatská drevárska fabrika a.s.Pezinok
- deštrukcia železobetónových základových pásov Sušiarní v hale PG
- demontáž technologie v budove PG a lepidlového hospodárstva
VSŽ a.s. Košice
- demontáže 120 t mostových žeriavov na Teplej valcovni
Slovenské telekomunikácie š.p.Bratislava
- demontáž medeného pomníka v Bratislave
Papierne Slavošovce a.s
- demontáž technológie z budovy tepelného hospodárstva Kotolne K1-K4
- demontáž kotlov ČKD 350 t tepelného hospodárstva K1-K4
- demolácia železobetónových základov pod kotlami tepelného hospodárstva K1-K4
- demolácia 65 m vysokého tehlového komína tepelného hospodárstva
- demolácia budovy tepelného hospodárstva K1-K4, vrátane odvozu a uloženia sute
- terénne úpravy po odstránení tepelného hospodárstva K1-K4
- demolácia zauhľovacieho mostu
- demontáž technológie z budovy tepelného hospodárstva Kotolne K5
- demontáž kotla ČKD 350 t tepelného hospodárstva K5
- demolácia železobetónových základov pod kotlami tepelného hospodárstva K5
- demolácia budovy tepelného hospodárstva K5, vrátane odvozu a uloženia sute
- terénne úpravy po odstránení tepelného hospodárstva K5
- likvidácia Mazutového hospodárstva
- demolácia Chladiacej veže
- demolácia budovy Bývalej administratívnej budovy, vrátane odvozu a uloženia sute
- demolácia budovy Trafostanice, vrátane odvozu a uloženia sute
- demolácia budovy Kompresorovne, vrátane odvozu a uloženia sute
- demolácia budovy BBC turbíny, vrátane odvozu a uloženia sute
- demontáž technológie z budovy BBC turbíny a transformátorovne
- demontáž budovy Novej energetiky, vrátane technologickej časti
- demolácia budovy Chemickej úpravne vody, vrátane odvozu a uloženia sute
- demolácia 120 m železonového komína, vrátane odvozu a uloženia sute
Paneláreň Liptovský Mikuláš
- demontáž technológickej časti výroby panelov
- demontáž žeriavovej dráhy Slovenský plynárenský priemysel š.p. Bratislava
- Likvidácia kompresorovej stanice v Košiciach
- Demolácia železobetónových základov v hale kompresorovne 4 ks po 150 m3, vrátane podrvenia sute
- Demolácia železobetónových základov pod Trafostanicou, vrátane podrvenia sute
- demontáž skladového hospodárstva
- Likvidácia kompresorovej stanice v Malženiciach
- Demolácia železobetónových základov v hale kompresorovne 4 ks po 150 m3, vrátane podrvenia sute v Malženiciach
- Demolácia železobetónových základov pod Trafostanicou, vrátane podrvenia sute v Malženiciach
- demontáž skladového hospodárstva
Revmont s.r.o.Šaľa
- Demontáž základových rámomparnej turbíny
GMW s.r.o.
- demolácia železobetónových zásobníkov, vrátane odvozo
- postupné rozobratie 45 m komína
LIDL Košice
- Demolácia bývalého okrskového strediska, vrátane odvozu sute
- Príprava územia pre budúcu výstavbu, zhutnené násypy
Harmanecké papierne
- likvidácia Mazutového hospodárstva, vrátane likvidácie NO
- demontáž technologie v Budove Chemickej úprave vody
V.O.D.S. a.s.
- demolácia a následne podrvenie rozostavaného skeletu v Sečovciach
ORAC Slovakia
- demolácia budovy Sušiarne
- demolácia železobetónového násypníka
US Steel Košice
- demolácia budovy Odprášovania na OC1
Vihorlat Snina s.r.o.
- postupné rozobratie 80 m tehlového komína
- demolácia základov komína
Sukmont Snina
- Sanácia časti budovy po jej zrútení na Kmeťovej ul. v Košiciach
KP kov s.r.o.
- demolácia oceľového skeletu so železobetonovými podlahami
Zeolit Bystré n/T
- demolácia skeletu Prevádzkovej budovy v lome Skrabské
SHP a.s. Slavošovce
- sanácia časti budovy prípravne látky po havárií
- demolácia železobetónovej rampy pri budove Prípravne látky
- demolácia železobetónového skeletu 3. a 2. poschodia budovy Prípravne látky
Rudné bane š.p.
- demolácia trafostanice, vrátane podrvenia a spätných zásypov
- demolácia Strojovne, vrátane podrvenia a spätných zásypov
- demolácia budovy ťažnej veže, vrátane podrvenia a spätných zásypov
- demolácia dielní a skladov, vrátane podrvenia a spätných zásypov
- demolácia budovy Kotolne, vrátane podrvenia a spätných zásypov
- demolácia budovy Kompresorovne, vrátane podrvenia a spätných zásypov
- demolácia budovy Flotácie, vrátane podrvenia a spätných zásypov
- demolácia Mlynice, vrátane podrvenia a spätných zásypov
- Rekultivácia odvalu
- Rekultivácia územia po búracích prácach